Huisreglement WTC Bessemaai

<-terug

o   WTC BESSEMAAI is een feitelijke vereniging.

o   Iedereen die zich aansluit of aangesloten is wordt verondersteld dit reglement te kennen en na te leven.
De club (bestuur en/of leden) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

o   Leden die door hun gedrag de club schade toebrengen kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en kunnen daardoor tijdelijk of definitief geschorst worden.

o   De leuze van de club is SAMEN UIT, SAMEN THUIS.

o   Bij pech wacht iedereen en we helpen elkaar om dit zo snel mogelijk op te lossen. Zorg ervoor dat je fiets altijd degelijk en wettelijk in orde is.

o   Er wordt nergens afval achtergelaten, tenzij in een voorziene vuilbak onderweg.

o   Het lidgeld is bepaald voor één jaar op 25 euro per persoon +verplichte verzekering  . Dit kan bij de Vlaamsewielrijdersbond,viawww.vlaamsewielrijdersbond.be met de vermelding WTC BESSEMAAI nr.350o   Vooraleer iemand lid kan worden moet hij/zij zich eerst bewijzen door regelmatig aan de ritten deel te nemen. Minstens 7 ritten per seizoen. Daarna kan clubkledij (broek en trui worden per set verkocht)aangeschaft worden aan een vastgestelde prijs.

o   De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de clubkledij. Bij beschadiging kan er steeds nieuwe aangekocht worden aan een bepaalde prijs.

o   Iedereen is verplicht een veilig weggedrag na te leven. Het dragen van een valhelm is dan ook vanzelfsprekend.o   Fietsers in nood worden geholpen (duwen) door sterkere fietsers en aan de koptrekkers wordt gevraagd het tempo te reduceren zodat het voor iedereen aangenaam fietsen blijft.

o   We streven niet naar een bepaalde gemiddelde snelheid en rijden aan een aangename snelheid rond de 30km/u.

o   Naar het einde van een rit toe, is het toegestaan voor zij die willen om even door te gaan .

o   Nieuwe fietsers  hoeven geen echte renners te zijn , maar wel gewend  zijn van te fietsen aan een sportieve snelheid.

o   Als er nieuwe fietsers zich aandienen die niet echt gewend zijn snel te fietsen moet hiermee rekening gehouden worden en dit vanaf in het begin van de rit ( geen hoge snelheid) Dit om afhaken te vermijden.o   Het is voor de leden verplicht in clubkledij te rijden als dank in tegenprestatie naar onze sponsors toe.Zoniet moet men achter de groep aansluiten.Iedereen die meefietst is verplicht de wegcode voor wielertoeristen te volgen (art.43bis)Uittreksel van de Belgische wet / Belangrijke artikelen van de wegcode.Art.41Het is de weggebruikers verboden te breken :

3° door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd of aan een niet-gemotoriseerde sportwedstrijd of -competitie;De weggebruikers moeten aanwijzigen opvolgen die door de wegkapiteins gegeven worden.Om het verkeer stil te leggen moeten wegkapiteins gebruik maken van het verkeersbord C3 (Spiegelei)

Art. 43bis Wielertoerisme in groep.

43bis1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 fietsers moeten worden vergezeld door ten minste 2 wegkapiteins.De groepen van 15 tot 50 mogen worden vergezeld door ten minste 2 wegkapiteins.

43bis2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is moet deze de groep volgen.

43bis2.3. Indien deze groep wordt vergezeld door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1 en 2 van toepassing.

43bis3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 en ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

43bis3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter door een begeleidende auto.

43bis3.3.1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook , het woord "wegkapitein”.Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel41.3.2. terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

43bis4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij n iet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.43bis5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in het wit van een fiets.Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.